(ΓΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ  ΣΕ  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας,  οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και οι  πληροφορίες που παρέχονται,  από  τα  αναλυτικά  προγράμματα τα  ενημερωτικά  δελτία  των  εκδρομών και  οποιοδήποτε  άλλο  έγγραφο  τεθεί  υπόψη  σας  σχετικά  με  το  ταξίδι  σας. Η συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΜΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι.  Για  τις ειδικές πληροφορίες (προορισμοί, προγράμματα, παροχές, τιμές, διάρκεια, ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν το κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφονται στα σχετικά έντυπα ή στο Site της THIAMIS  TOURS S.A. (www.thiamistours.gr)  όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες και σε συνδυασμό πάντα με τον ισχύοντα έντυπα προγράμματα,  τιμοκαταλόγους  και  τα  ενημερωτικά  δελτία  των  εκδρομών.

1.  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ   ΓΡΑΦΕΙΟ

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΘΥΑΜΙΣ  ΤΟΥΡΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΤHIAMIS  TOURS”, με έδρα την Αθήνα, στην  οδό  Ασκληπιού  αρ. 156, με αριθμό MH.T.E 0206Ε60000461500, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2106410330 και email,  info@thiamistours.gr , που στο εξής θα αναφέρεται “ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ”, είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ ) και είναι διοργανωτής  ταξιδιών, είτε μόνο, είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων  ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.

2.  ΓΕΝΙΚΑ

Οι πληροφορίες  και τα στοιχεία  που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου ταξιδιού. Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω έκτακτων ή μη γεγονότων  ή συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, ειδοποιούνται  οι  ταξιδιώτες άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο,  για  το  λόγο  αυτό είναι  απαραίτητο να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για την γνωστοποίηση και την ορθή  δήλωση των οποίων, αποκλειστική ευθύνη έχουν οι ταξιδιώτες  κατά  την  εγγραφή  τους  σε  κάθε  οργανωμένο  ταξίδι. Οποιαδήποτε ιδιαίτερη παροχή, επιθυμία, ανάγκη ή απαίτηση, που αφορά το ταξίδι σας  και  είναι  εφικτή και  αποδεκτή  από  το  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ   ΓΡΑΦΕΙΟ,  θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά στη σύμβαση, σε διαφορετική περίπτωση  δεν  παρέχεται.

3.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ –   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ  

Οι εγγραφές σε  οργανωμένο  ταξίδι, γίνονται με επίσκεψη στο γραφείο μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με ηλεκτρονική αλληλογραφία  και με  τηλεφωνική  επικοινωνία. Η εγγραφή  είναι έγκυρη  μόνο όταν επικυρώνεται με την  προβλεπόμενη προκαταβολή  και  εξοφλείται εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος  και  πάντα  σύμφωνα με  τον  τιμοκατάλογο και τις τυχόν περιγραφόμενες επιβαρύνσεις,  τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  των  ΓΟΣ. Η  εγγραφή  σε  οποιοδήποτε  οργανωμένο  ταξίδι,  προϋποθέτει  την  μελέτη  και   ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση, με τους παρόντες Γενικούς Όρους, το  πρόγραμμα και  τις  παροχές  του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων  δέκα  πλήρεις  ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στο ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ,  να ακυρώσει την κράτηση και ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε ταξιδιωτικό γραφείο,  θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί.  

Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν και  η  αξία  τους, αναφέρονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού που είναι  απαραίτητο και  πρέπει να  φροντίσουν  να  υπογράψουν όλοι  οι  εκδρομείς η  εκπρόσωποι  των  οικογενειών  η  των  ομάδων τους. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία  των  ταξιδιωτών,  αυτό  θα  γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  με  τη  σημείωση  ότι  σε  περίπτωση  υπαναχώρησης,  αυτό πρέπει να γίνει, εντός προθεσμίας δέκα τουλάχιστον  ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο ?ρθρο 11 του  παρόντος.

Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, οι  υπηρεσίες  συνοδείας είναι  δυνατόν  να  παρέχονται  από  το αεροδρόμιο άφιξης  και να  ολοκληρώνονται με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής αντίστοιχα. Το  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ   ΓΡΑΦΕΙΟ  διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγού/συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού. Είναι δυνατόν ακόμη οι  υπηρεσίες  συνοδού, να  υλοποιούνται  από τοπικούς αντιπροσώπους  η  ξεναγούς.

Το  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων  και  κατά  συνέπεια  δεν  δημιουργείται  καμία  πρόσθετη υποχρέωση  ή επιστροφή μέρους  της  αξίας  του  ταξιδιού,  αν κατά τις ημέρες υλοποίησης των ταξιδιών δεν  πραγματοποιηθούν  οι προγραμματισμένες  επισκέψεις  λόγω  μη  λειτουργίας,  για  οποιονδήποτε  λόγο  των  πιο  πάνω  χώρων.

4.  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Οι  τιμές  των ταξιδιών  αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας,  ο  οποίος  μπορεί  να  είναι  ενσωματωμένος  με  την  περιγραφή  και  τις  παροχές  κάθε  ταξιδιού η σε  ένθετη  μορφή και  αποτελεί πάντα αναπόσπαστο  τμήμα  των  συνολικών  εντύπων  του  ταξιδίου. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Το  ταξιδιωτικό  μας  γραφείο, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 21 ημέρες πριν την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί στον ταξιδιώτη υπολογισμένη αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.

Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 10% της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να του επιστραφεί το συνολικό ποσό  που έχει καταβάλει η  να  επιλέξει άλλο οργανωμένο, ίσης αξίας  ταξίδι με  την  προϋπόθεση  ότι  υπάρχουν  διαθέσιμες  θέσεις. Η καταγγελία  της  σύμβασης από  τον  ταξιδιώτη για τον ως άνω λόγο,  πρέπει  να  γνωστοποιηθεί  εγγράφως  στο  Ταξιδιωτικό  γραφείο το  αργότερο σε τρείς  ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, το  Ταξιδιωτικό  Γραφείο, μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη αν  συντρέχουν  λόγοι, για  τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 11 του  παρόντος.

Το  Ταξιδιωτικό   Γραφείο έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών.

Οι παιδικές χρεώσεις  ποικίλλουν κατά περίπτωση και περιγράφονται στους σχετικούς  τιμοκαταλόγους. 

Οι  φόροι αεροδρομίων, διαμονής,  δημοτικοί  η  άλλοι  φόροι,  συνήθως  δεν  περιλαμβάνονται  στις  τιμές του  καταλόγου,  εκτός  εάν  άλλως  ορίζεται  από  τον  τιμοκατάλογο  και  τις  παρατηρήσεις  του.

5.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το  Ταξιδιωτικό  Γραφείο, έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Το Ταξιδιωτικό  Γραφείο, δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων).

Το Ταξιδιωτικό Γραφείο, δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Για  τις παραπάνω περιπτώσεις, το  Ταξιδιωτικό  Γραφείο, δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. 

Οι  ταξιδιώτες έχουν  υποχρέωση  να   ενημερώσουν  γραπτώς  το  Ταξιδιωτικό  Γραφείο,  σε  διάστημα  επτά  εργασίμων  ημερών  από  τη  λήξη  του  ταξιδιού,  για  οποιαδήποτε εύλογα   παράπονα,  για  μη  εκτέλεση η   πλημμελή  παροχή  υπηρεσιών  και  τυχόν  αξίωση  αποζημίωσης,  προσκομίζοντας  παράλληλα  αποδεικτικά  στοιχεία  η  έγγραφα  που  δικαιολογούν  και  αιτιολογούν  επαρκώς την  καταβολή  αποζημίωσης,  η  οποία  σε  κάθε  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  την ανά  άτομο αξία  του  ταξιδίου,  εκτός  αν  διαφορετικά  ορίζεται  από  την  νομοθεσία  και  τις  διεθνείς   συμβάσεις  που  δεσμεύουν  τη  χώρα  και  διέπουν  τις  εν  λόγω  παροχές. Μετά  την  παρέλευση  του  διαστήματος   των  επτά  εργασίμων  ημερών  και  εφόσον  δεν  συντρέχουν  άλλοι  ειδικοί  λόγοι,  το  Ταξιδιωτικό  Γραφείο,  απαλλάσσεται της  υποχρέωσης  απάντησης  σε  οποιαδήποτε  απαίτηση.    

Για  την  υλοποίηση  ενός οργανωμένου  ταξιδιού, είναι  απαραίτητο  να  έχει  εξασφαλισθεί  ο  ελάχιστος  αριθμός  ταξιδιωτών  που  έχει  βασιστεί και  η  κοστολόγηση  του  σχετικού  πακέτου,  αριθμός  όμως  που  διαφέρει  σε  κάθε  ταξίδι. Αν οι   επικυρωμένες  συμμετοχές  είναι  μικρότερες  αυτού  του  αριθμού,  δίνεται  η  δυνατότητα  στο  Ταξιδιωτικό  Γραφείο,  να  ακυρώσει  το  οργανωμένο  ταξίδι, χωρίς  καμία  πρόσθετη  υποχρέωση,  παρά  μόνο της   επιστροφής   του  ποσού  της  προκαταβολής. Η ως  να  δυνατότητα  της  ακύρωσης  μπορεί  να  γίνει  μέχρι  και  επτά  ημερολογιακές  ημέρες  από  την  προγραμματισμένη  αναχώρηση.  

Το  Ταξιδιωτικό  Γραφείο  προσφέρει  μόνο  τις   παροχές   που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων και των  αντίστοιχων  τιμοκαταλόγων.      

Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, πραγματοποιούνται κυρίως από τοπικούς φορείς  η  συνεργάτες  και το  Ταξιδιωτικό  Γραφείο, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την  ποιότητα,   το  κόστος  η  οποιαδήποτε  έκτακτο  γεγονός  η  συνέπεια προκύψει  από  την  υλοποίηση  των  πιο  πάνω  προαιρετικών  υπηρεσιών. Προαιρετικές  παροχές  που  θα  οργανωθούν, θα  υλοποιηθούν με  ευθύνη  του  Ταξιδιωτικού  Γραφείου  μας  και  θα  εξοφληθούν  απευθείας   στο  Ταξιδιωτικό  μας   Γραφείο, τότε  μόνο  έχουμε  την  ευθύνη αλλά  και  την  υποχρέωση  έκδοσης  των  από  τον  νόμο  προβλεπομένων  παραστατικών.   

6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Οι  ταξιδιώτες που  συμμετέχουν  στα  οργανωμένα  ταξίδια,  έχουν  την απόλυτη υποχρέωση  συμμόρφωσης,  προς το πρόγραμμα του ταξιδιού, τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών την έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κτλ.). Τυχόν  καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη που  έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. 

Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας.

Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.

Οι  ταξιδιώτες  είναι  υπεύθυνοι  για  την  σωστή  γνωστοποίηση  των  στοιχείων  τους  κατά  την  εγγραφή,  η  οποία  για  τα  αεροπορικά  ταξίδια θα πρέπει  να  γίνεται  μόνο  γραπτώς. Δεν  επιτρέπεται  η  εκχώρηση  της  κράτησης  σε άτομο  με  διαφορετικά  στοιχεία,  χωρίς  τη  γραπτή  συγκατάθεση  του  Ταξιδιωτικού  Γραφείου  και  εφόσον  αυτό  είναι  εφικτό. 

Στην περίπτωση οργανωμένου  ταξιδίου,  με  χρήση  αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών, δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Η πολιτική ακυρώσεων διαφέρει  σε  κάθε  αεροπορική εταιρεία.

Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, το  Ταξιδιωτικό  Γραφείο, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο.

7.  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλούμενων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00΄-16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00΄-12.00΄ της ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με την πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε  χρήση του  δωματίου, πέρα  των  προβλεπομένων  ωρών, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα).Αν λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, το  Ταξιδιωτικό  Γραφείο δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.

Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. 

Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, το  Ταξιδιωτικό μας  Γραφείο  θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς  να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.

Στα ταξίδια με πούλμαν οι θέσεις δίνονται με σειρά προτεραιότητας εγγραφής και επικύρωσης και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής κυμαίνεται  από εννέα (9) έως (12) δώδεκα συνολικά ώρες, ενώ η χρονική διάρκεια επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας (Ημιημερήσια ) κυμαίνεται  από τέσσερις (4) έως έξι (6) ώρες, υπολογιζόμενες πάντα από την ώρα αναχώρησης έως και την  ώρα επιστροφής στην  αφετηρία. Είναι  δυνατόν  ωστόσο  απρόβλεπτα  γεγονότα  η  λόγοι  ανωτέρας  βίας  να  επιφέρουν  αναγκαστικά  μείωση  η  επιμήκυνση  της  προβλεπόμενης  διάρκειας,  χωρίς  η ευθύνη  η τα  τυχόν  πρόσθετα   έξοδα  να  βαρύνουν  το  Ταξιδιωτικό  Γραφείο.

Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.

Η φύλαξη των χρημάτων, των προσωπικών σας αντικειμένων και  τιμαλφών, γίνεται  αποκλειστικά  με  ευθύνη  των  ταξιδιωτών, σε οποιονδήποτε χώρο  η  μέσο  μεταφοράς. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Εάν  δεν  διατίθεται  υπηρεσία  φύλαξης  η  ατομικά χρηματοκιβώτια,  συνιστούμε  να  μην  παραμένουν  στα  ξενοδοχεία  η  σε άλλους  χώρους  και  να  αναλαμβάνεται  προσωπικά  την  φύλαξη  τους.

8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Το διαβατήριο θα πρέπει να ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται  από τις χώρες προορισμού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου, με λατινικούς χαρακτήρες, αστυνομικές ταυτότητες,  που  ωστόσο  πρέπει  να  ελεγχτεί  ανά  χώρα  επίσκεψης, οι  τυχόν  περιορισμοί  στην  ημερομηνία  έκδοσης. 

 Το Ταξιδιωτικό  μας  Γραφείο, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες η και βοήθεια για τη σχετική διαδικασία αν χρειασθεί, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή/και θεώρησή τους, αλλά επουδενί ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της βίζας είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το ταξιδιωτικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επιστροφή τους στην Ελλάδα ή στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

O γονέας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται επικυρωμένη εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο αυτών στη χώρα τους ή ο αερομεταφορέας δεν επιτρέψει την είσοδο τους εντός της πτήσης

Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Το  Ταξιδιωτικό  μας  γραφείο  δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ.

Το Ταξιδιωτικό μας γραφείο  παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων - ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα - την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει ο μόνον ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα. Το  γραφείο μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συμβάντος, το  γραφείο  μας κατά το μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το  Ταξιδιωτικό  μας  Γραφείο, έχει συνάψει για όλες  τις  εκδρομές που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με νόμιμα  αναγνωρισμένη  ασφαλιστική εταιρεία, το  οποίο  και  έχει  καταθέσει  όπως  προβλέπεται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  Τουρισμού (ΠΥΤ  ΑΤΤΙΚΗΣ) Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης της ταξιδιωτικής υπηρεσίας.

Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη είναι δυνατή εφόσον  ζητηθεί, με επιβάρυνση ανάλογη των καλύψεων που θα επιλεγούν, όπως  πχ ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων η ασθενειών, ιατροφαρμακευτικές/νοσοκομειακές δαπάνες, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις, για άτομα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Αντιθέτως, για τα άτομα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης, που περιορίζεται στις περιπτώσεις, έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, προσωπική αστική ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού συγγένεια. Επίσης, για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειάς κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μας, την προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας, με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.

10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη  και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Οργανισμού μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών.

Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο συνήθως βάρος τα 20 κιλά. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA.

11.  ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης και υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη ανά  άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:

Για αεροπορικά   ταξίδια στο εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “μακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία:

Από 44 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Από 29 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Από 13 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Για  οδικά  ταξίδια  στο  εξωτερικό:

 • Από 44 έως και 20 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 10 €  ως   διαχειριστικά  έξοδα  ταξιδιού..
 • Από 19 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 30% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
 • Από 13 έως και  8  ημέρες πριν την αναχώρηση 70%  της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
 • Από  7  ημέρες  και μέχρι  την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της  αξίας του ταξιδιού.

Για  ταξίδια  στην  Ελλάδα:

 • Έως και 20 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 0 € . 
 • Από 19 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 10% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
 • Από 13 έως και  8  ημέρες πριν την αναχώρηση 50%  της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
 • Από 7 ημέρες  και μέχρι  την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Για  τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας  που ισχύουν για κάθε εκδρομή – κρουαζιέρα.

Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.

Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά.

Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα του Γραφείου μας ως “μακρινά” ταξίδια καθώς και για ταξίδια στη Ρωσική Ομοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής:

 • Έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού) για διαχειριστικά έξοδα.
 • Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
 • 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση) το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο).

Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής.

Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού εκ μέρους του Ταξιδιωτικού Γραφείου και εφόσον ο χρόνος πραγματοποίησης της κράτησης το επιτρέπει, ακολουθούνται οι εξής προθεσμίες ενημέρωσης του ταξιδιώτη:

 • 14 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 12 ημέρες,
 • 8 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί   2  έως   12  ημέρες,
 • 48 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ημέρες.

 

12.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και συνήθειες που έχει. Ενημερωθείτε εκτενέστερα από την ιστοσελίδα μας  (www.thiamistours.gr )

To Ταξιδιωτικό   Γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού.  

Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.